Splošni pogoji spletne šole Oracle Membership™

1.Splošno

(1) Ti pogoji urejajo delovanje, izvajanje in način delovanja v spletni šoli ORACLE MEMBERSHIP™ v organizaciji in izvedbi A dotik d.o.o., Novi trg 32a, 1241 Kamnik (v nadaljevanju izvajalec).

(2) V teh splošnih pogojih so uporabljeni izrazi, ki imajo naslednji pomen:

 • tečajnik – je udeleženec spletnega programa Spletna šola ORACLE MEMBERSHIP™
 • izvajalec – je družba A dotik d.o.o., Novi trg 32a, 1241 Kamnik
 • spletna stran – je spletna stran izvajalca, ki jo izvajalec upravlja, ne glede na URL naslov strani, razen če ni izrecno drugačno navedeno
 • spletna šola – je spletni program izvajalca z nazivom ORACLE MEMBERSHIP™ (v nadaljevanju tudi OM), ki poteka preko spletne platforme izvajalca in družbenega omrežja FACEBOOK
 • prijavitelj – oseba, ki je zainteresirana za sodelovanje v spletni šoli in je v procesu prijave, da bi postala tečajnik
 • obdobje prijav – obdobje v katerem prijavitelj lahko izpolni prijavnico, s čimer postane kandidat za tečajnika
 • šolnina – znesek, ki ga je potrebno plačati za udeležbo v spletni šoli.

(3) Spletna šola se izvaja v slovenskem jeziku. Spletna šola se lahko v celoti ali deloma izvaja tudi v kateremkoli drugem jeziku. Izvajalec si pridržuje pravico, da kadarkoli, brez vnaprejšnje najave spremeni jezik izvajanja spletne šole. V tem primeru bo izvajalec poskušal zagotoviti prevod v slovenski jezik, kar pa ni obveza izvajalca in pogoj za izvedbo programa. Izvajalec se lahko v spletni šoli referira na druge izvajalce ali avtorje katerih programi ali avtorska dela so na voljo le v jeziku, ki ni slovenski.

(4) Oseba, ki odda prijavnico, postane prijavitelj, s čimer izkaže voljo za vstop v pogodbeno razmerje med prijaviteljem in izvajalcem, ki se izvaja po pogojih in na način opredeljen v teh pogojih.

2.Namen spletne šole

(1) Namen spletne šole je predaja zavesti in dragocenih modrosti, da tečajniki postanejo mojstrski kreatorji svoje realnosti. V šoli bo tečajnikom ponujen prostor, kjer bo mesečno predano bogato znanje in modrosti duhovnih vodnikov, s katerimi bo tečajnik praktirical zavestno življenje, s čimer bo povečeval svojo vibracijo in uspešno kreiral svojo situacijo.

3.Prijava in dostop

(1) V spletno šolo ORACLE MEMBERSHIP™ se lahko prijavi kdorkoli, ki je popolno poslovno sposoben in poseduje elektronski naslov.

(2) Zaželeno je, da tečajnik poseduje tudi uporabniško ime v FACEBOOK aplikaciji, kar pa ni pogoj za sodelovanje v spletni šoli. FACEBOOK aplikacija je aplikacije tretje osebe (FACEBOOK IRELAND Ltd. 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland ali drug področni vzdrževalec aplikacije, glede na kraj tečajnika) katere funkcionalnosti izvajalec uporablja kot orodje za izvajanje spletne šole, medtem ko izvajalec nima nikakršnega vpliva na delovanje te aplikacije. Za kreiranje uporabniškega računa v FACEBOOK aplikaciji mora tečajnik upoštevati splošne pogoje in pravila za uporabo te aplikacije. Izvajalec za uporabniški račun tečajnika v aplikaciji FACEBOOK ne odgovarja.

(3) Prijavitelj v prijavi navede svoje ime, priimek, FACEBOOK ime in e-naslov, pri čemer vpis FACEBOOK imena ni obvezen. Ob prijavi prijavitelj izbere tudi način plačevanje udeležbe v spletni šoli ORACLE MEMBERSHIP™. Prijava je mogoča preko spletne strani izvajalca.

(4) Izvajalec si pridržuje pravico, da kateregakoli prijavitelja zavrne in mu ne dovoli vpisa v spletno šolo ORACLE MEMBERSHIP™. Odločitve izvajalca ni potrebno obrazložiti. Zavrnjeni prijavitelj ima možnost, da se ponovno prijavi, izvajalec pa ima možnost, da njegovo prijavo ponovno zavrne.

(5) Obdobje prijav je obdobje v katerem izvajalec odpre prijavnico za vstop v spletno šolo ORACLE MEMBERSHIP™. Obdobje prijav je poljubno dolgo in se zaključi kadarkoli izvajalec tako odloči. Obdobje prijav se tekom koledarskega leta lahko izvede večkrat ali pa se ne izvede odvisno od odločitve izvajalca.

(6) V obdobju prijav je izvajalec dolžan na razumljiv način objaviti oblike možnosti plačevanja in vrednosti šolnin. Možnosti plačevanja in vrednosti šolnin so lahko različne med posameznimi obdobji prijav.

(7) Izvajalec prijavitelju, ki je po izvedenem plačilu postal tečajnik, odobri dostop do spletne šole ORACLE MEMBERSHIP™. Tečajnik lahko do spletne šole dostopa preko spletne skupnosti izvajalca na spletni strani izvajalca. Tečajnik mora biti registriran v spletno skupnost izvajalca. Registracija v spletno skupnost je za prijavitelja brezplačna. Registracijo v spletno skupnost se izvede skladno s splošnimi pogoji, ki urejajo delovanje spletne skupnosti izvajalca.

4.Plačevanje

(1) Prijavitelj lahko ob prijavi izbira med različnimi paketi plačevanja in načini plačila. Vrednost šolnin (cenik) se objavi s prvim dnem vsakega obdobja prijav.

(2) Paketi plačevanja:

 • Paket »plačam letno«
 • Paket »plačam mesečno«.

(3) Paket »plačam letno« je letni paket plačevanja, kjer prijavitelj oziroma po prvi prijavi tečajnik, poravna šolnino v enkratnem znesku za eno leto (12 mesecev) vnaprej.

(4) Paket »plačam mesečno« je mesečni paket plačevanja, kjer prijavitelj oziroma po prvi prijavi tečajnik, poravnava  šolnino v tekočem mesecu za naslednji mesec.

(5) Izvajalec določi načine plačil, ki se jih lahko poslužujejo prijavitelji. Izvajalec lahko v posameznem obdobju prijav določi enega ali več od naslednjih načinov plačil:

 • plačilo na transakcijski račun izvajalca
 • plačilo preko direktne obremenitve (SEPA)
 • plačilo s kreditno/bančno kartico
 • plačilo v gotovini.

(6) Načine plačil za posamezni paket določi in predstavi izvajalec interesentom najmanj na svoji spletni strani najkasneje na prvi dan posameznega obdobja prijav.

(7) Ne glede na prejšnji odstavek lahko izvajalec posameznemu prijavitelju na podlagi njegove prošnje dovoli način plačila, ki ga ni predvidel za izbrani paket prijavitelja ali pa mu omogoči brezplačni dostop do vsebin, v kolikor se tako samostojno odloči skladno s svojo politiko poslovanja.

(8) Ne glede na določbe te točke (4. Plačevanje) lahko izvajalec v obdobju prijav in neposredno po končanem obdobju prijav, ko potekajo administrativni postopki vezani na izbrani način plačila, prijavitelju dovoli plačilo na drugačen način, kot je določeno za paket ali pa mu dovoli, da poravna šolnino za tekoči mesec.

5.Izvajanje in obiskovanje spletne šole ORACLE MEMBERSHIP™ ter pravila obnašanja

(1) Izvajalec je spletno šolo ORACLE MEMBERSHIP™ oblikoval kot spletni program, ki se izvaja v spletni skupnosti izvajalca na spletni strani izvajalca. Po prijavi v spletno skupnost izvajalca je tečajniku na voljo tudi dostop do spletne šole ORACLE MEMBERSHIP™ znotraj njegovih zakupljenih vsebin in programov.

(2) Spletna šola ORACLE MEMBERSHIP™ je zasnovana kot dlje trajajoč spletni program, ki bo tečajnikom na voljo, dokler ga bo izvajalec izvajal.

(3) Izvajalec bo tečajnikom zagotavljal mesečno novo vsebino, ki se bo nanašala na posamezno temo, v okviru napotka meseca, top točk v času, predstavitve mesečnega duhovnega vodnika, izvedenih dogodkov v živo preko FACEBOOK aplikacije – v skupini namenjeni izključno tečajnikom (FB skupina ORACLE MEMBERSHIP Spletna šola za moderne oraklje). Tečajniki sami pošljejo prošnjo za vstop v FB skupino. V FB skupino izvajalec sprejme samo tečajnike.

(4) Tečajnikom bo posnetek dogodka, ki se bo izvedel v okviru FACEBOOK aplikacije na voljo tudi na spletnem mestu izvajalca, v spletni šoli, in sicer najkasneje v roku 10 delovnih dni od dneva izvedbe dogodka.

(5) Ne glede na tretji odstavek si izvajalec pridržuje pravico, da vsebino spletne šole prilagodi in spremeni ali jo tečajnikom predstavi na drugačen način.

(6) Tečajnik lahko spletno šolo obiskuje od koderkoli kjer ima dostop do spleta, 24h dnevno. Dostop do interneta in primerna programska ter strojna oprema sta obveznost tečajnika in izvajalec nima nikakršnih obveznosti v zvezi s tem.

(7) Ne glede na prejšnji odstavek, si izvajalec pridržuje pravico, da za nedoločljivo obdobje onemogoči dostop do spletne šole, v primeru izvajanja nadgradenj, posodobitev ali za potrebe vzdrževanja sistema. Prav tako izvajalec ni odgovoren za onemogočen dostop do spletne šole, kar bi bilo posledica naravne ali druge nesreče ali višje sile, na katero izvajalec nima vpliva. Tečajniki zaradi onemogočenega dostopa iz teh razlogov niso upravičeni do povračila sorazmernega dela šolnine.

(8) V primeru, da zaradi razlogov na strani izvajalca, tečajnikom ni bil omogočen dostop do spletne šole, več kot 72 delovnih ur neprekinjeno v posameznem mesecu, so tečajniki upravičeni do sorazmernega dela šolnine za ta mesec, pri čemer se sorazmerni del izračuna tako, da se mesečna obveznost tečajnika deli s številom dni v mesecu, tako dobljeni količnik pa se množi s številom dni, v katerih je bil dostop tečajnikom onemogočen (pri tem dopolnjenih 24 ur predstavlja en dan).

(9) Postopek za izvedbo povračila iz prejšnjega odstavka se začne na pobudo tečajnika. Način sorazmernega povračila iz prejšnjega odstavka določita izvajalec in tečajnik v dogovoru, na predlog izvajalca (vračilo na TRR, kompenzacija, izdelki).

6.Izpis iz spletne šole ORACLE MEMBERSHIP™

(1) Tečajnik se lahko, kadarkoli želi, izpiše iz spletne šole ORACLE MEMBERSHIP™, tako da izvajalcu na elektronski naslov info@tjasadorelay.com ali poštni naslov objavljen na njegovi spletni strani pošlje izpolnjeno in podpisano izpisnico. Izvajalec bo upošteval vsako prejeto izpolnjeno in podpisano izpisnico na način, da bo tečajnika izpisal zadnji delovni dan obdobja za katerega je bila že plačana šolnina, v kolikor je izpisnico prejel najkasneje deset delovnih dni pred potekom obdobja za katerega je bila že plačana šolnina. V nasprotnem primeru bo izpisnico upošteval v naslednjem mesecu, tečajnik pa bo moral poravnati še mesečno šolnino za ta mesec. V primeru izpisa se že plačana šolnina ne vrača, prav tako je ni mogoče kompenzirati.

(2) Ne glede na določila prejšnjega odstavka, lahko dedič tečajnika v primeru njegove smrti izpiše in se mu povrne vrednost že vplačane šolnine za mesec oz. mesece, ki sledijo mesecu, v katerem je bila podana izpisnica. Dedič svojo pravico izkaže s sklepom o dedovanju pristojnega sodišča, že vplačana sredstva se vrnejo na transakcijski račun dediča, ki je vložil izpisnico, ne glede na to, da je bilo premoženje morebiti razdeljeno med več dedičev. 

(3) Izvajalec bo tečajnika, ki ni poravnal svoje obveznosti za prihodnje obdobje na dogovorjeni datum glede na izbrani način plačila, pozval k izpolnitvi obveznosti. V primeru, da tečajnik tudi v novo postavljenem roku, ki ne more biti kasnejši od zadnjega delovnega dne v obdobju za katerega je še plačana šolnina, šolnine za prihodnje obdobje ne bo poravnal, bo izvajalec štel, da tečajnik odstopa od pogodbe o izvajanju spletne šole, ki je določena s temi pogoji in ga izpisal iz spletne šole z zadnjim delovnim dnem obdobja za katerega je že plačana šolnina. Izpisani tečajnik ima možnost ponovnega vstopa v spletno šolo pod pogoji in na način določen v 3. točki teh pogojev.  

(4) V primeru izpisa tečajniku pretekla in prihodnja vsebina ni več na voljo.

7.Nedovoljena praksa v spletni šoli ORACLE MEMBERSHIP™

(1) Celotna vsebina spletne šole ORACLE MEMBERSHIP™ je avtorsko zaščitena. Kakršnokoli kopiranje ali distribuiranje celotne vsebine ali delov le-te je strogo prepovedano. Zoper kršitelja bo uveljavljena odškodninska odgovornost.

(2) Tečajnik, ki dostopa do spletne šole preko spletne skupnosti izvajalca to stori s svojim uporabniškim imenom in geslom, s katerim dostopa do spletne skupnosti izvajalca. Uporabniško ime ni prenosljivo in ga tečajnik ne sme posredovati drugi osebi. Tečajnik mora z geslom ravnati skrbno in ga varovati. Strogo prepovedano je posredovanje uporabniškega imena in/ali gesla drugi osebi z namenom, da bi dostopala do spletne skupnosti.

(3) Izvajalec si pridržuje pravico, da kateregakoli tečajnika izbriše iz FB skupine oz. mu prepreči aktivno sodelovanje v primeru, da bi tečajnik delil nezakonito vsebino ali vsebino spletne šole ali vsebino, ki bi bila v nasprotju z zakonom, ki ureja avtorske in sorodne pravice, neprimerne komentarje, komentarje, ki vsebujejo sovražni govor, s komentarji pozival k nasilju, izražal rasno, versko, spolno ali drugo nestrpnost. Izbris tečajnika iz FB skupine ne vpliva na status tečajnika v spletni šoli ORACLE MEMBERSHIP™. Izvajalec ne more vplivati na morebitne omejitve sodelovanja, ki bi jih izvedel upravljavec FACEBOOK aplikacije.

(4) V kolikor bi tečajnik na spletni strani izvajalca ali v komunikaciji z izvajalcem delil neprimerne komentarje ali zapise, komentarje oz. zapise, ki vsebujejo sovražni govor, s komentarji oz. zapisi pozival k nasilju, izražal rasno, versko, spolno ali drugo nestrpnost oz. kako drugače kršil zakonodajo, si izvajalec pridržuje pravico, da mu omeji ali prepreči dostop do spletne skupnosti. Ne glede na druga določila teh ali drugih splošnih pogojev izvajalca, tečajnik ni upravičen do povračila že plačane šolnine, v kolikor mu je bil dostop do spletne skupnosti zaradi teh razlogov omejen ali onemogočen. Onemogočen dostop lahko pomeni tudi izbris iz spletne skupnosti. Po izbrisu se lahko tečajnik znova registrira v skladu s splošnimi pogoji, ki urejajo delovanje spletne skupnosti izvajalca in temi splošnimi pogoji prijavi tudi v spletno šolo ORACLE MEMBERSHIP™.

(5) Tečajnik se zavezuje, da prostora, v katerem se izvaja spletna šola, ne bo uporabljal za oglaševanje. Oglaševanje lahko izvajalec omeji na način določen v tretjem oziroma četrtem odstavku te točke.

(6) V primeru izbrisa tečajnika pretekla in prihodnja vsebina ni več na voljo.

8.Prenehanje izvajanja spletne šole ORACLE MEMBERSHIP™

(1) Izvajalec si pridržuje pravico, da spletno šolo ORACLE MEMBERSHIP™ kadarkoli preneha izvajati začasno, stalno oziroma jo ukine.

(2) V primeru neizvajanja spletne šole ORACLE MEMBERSHIP™, o čemer bodo tečajniki predhodno obveščeni, bo izvajalec tečajnikom vrnil morebiti že vplačano šolnino za vsak mesec, ko spletna šola ni bila izvedena, posamezni tečajnik pa je že poravnal šolnino za ta mesec.

(3) V primeru prenehanja izvajanja spletne šole tečajnikom pretekla vsebina ni več na voljo.

9.Varovanje osebnih podatkov

(1) Izvajalec se zavezuje, da bo varoval vse osebne podatke tečajnika v skladu z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter izjavo o varovanju osebnih podatkov izvajalca. Vsi osebni podatki tečajnika so zaupni in ne bodo v nobenem primeru posredovani nepooblaščenim osebam.

(2) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka so lahko s posameznimi podatki, ki sodijo pod osebne podatke ali pa lahko skupaj predstavljajo informacijo, ki razkriva osebni podatek, posredovani tretjim osebam, ki z izvajalcem poslovno sodelujejo v okviru pogodb, ki se nanašajo na zagotavljanje podpornih sistemov (CMS, računovodski program, program za masovno pošiljanje elektronskih sporočil, drugi programi) ali pa izvajanje plačil (npr. banke) v primeru, da se je tečajnik odločil za način plačila, ki poteka preko procesorja. V tem primeru so za ravnanje s podatki odgovorni tudi prevzemniki teh podatkov, ki imajo urejeno varovanje podatkov skladno s predpisi.

(3) Z oddajo prijavnice in predajo drugih informacij glede na izbrano vrsto plačila izrecno soglašate, da tako pridobljene osebne podatke hranimo in jih uporabljamo izključno za namene izvajanja spletne šole oziroma obveščanja o aktivnostih izvajalca.

10.Prevzem odgovornosti

(1) Vsebina spletne šole je namenjena dvigu osebnega zavedanja in duševni rasti zaradi česar se lahko tečajniki na vsebino različno odzivajo. Izvajalec ne prevzema odgovornosti za zdravstveno, fizično, mentalno ali duševno stanje posameznika, vsebina spletne šole ne nadomešča konvencionalne medicine, tečajnik pa v šoli sodeluje po svoji lastni volji in zavedajoč se, da je lahko tekom izvajanja spletne šole podvržen različnih odzivom na okolico, ki jih do sedaj ni bila vajena in celotni paleti čustev, kar je del procesa dušnega odraščanja.

(2) Izvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne posledice, nastale zaradi uporabe informacij, objavljenih na spletni strani ali v spletni šoli.

(3) Izvajalec si pridržuje pravico da dnevno spreminja vsebino spletne strani oziroma spletne šole, vsebina pa je na voljo tečajnikom tako dolgo, kolikor izvajalec misli, da je potrebno za izvedbo namena spletne šole.

11.Reševanje sporov

(1) Izvajalec in prijavitelj oziroma tečajnik bosta morebitno nastale spore poskušala rešiti sporazumno.

(2) Če do sporazumnega dogovora ne bi prišlo, bosta stranki poskušali spor razrešiti s pomočjo izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov. Izvajalec kot pristojnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov priznava Evropski center za reševanje sporov, Tomšičeva ulica 6, 1000 Ljubljana [info@ecdr.si // 08 205 65 90]. V kolikor tudi to ne bi bilo mogoče, bo o razrešitvi spora odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu izvajalca.

(3) Več o reševanju sporov na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL

12.Veljavnost in sprememba pogojev

(1) Ti splošni pogoji so veljavni od datuma veljavnosti, ki je naveden na koncu teh pogojev, dalje.

(2) Izvajalec lahko kadarkoli tekom veljavnosti teh pogojev, pogoje spremeni, dopolni ali v celoti nadomesti z novimi o čemer bo obvestil javnost in tečajnike na način, da bo nove pogoje objavil na svoji spletni strani.

(3) Sestavni del teh pogojev so tudi splošni pogoji, ki urejajo delovanje spletne skupnosti, izjava o varovanju osebnih podatkov, splošni pogoji izvajalca za uporabo njegove spletne strani, razen v primeru, da je v teh pogojih določeno drugače.

(4) Prijavitelj, ki je oddal prijavnico v spletno šolo izjavlja, da je v celoti prebral in se strinja s temi splošnimi pogoji, tečajnik pa poleg tega izjavlja, da jih v celoti razume in jih sprejema.

A dotik d.o.o.

Veljavnost: od 01. junija 2019 dalje.   

Ti pogoji so super in rad bi se prijavil v spletno šolo